Лични данни

Политика за защита на лични данни
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ

Последна актуализация на 25.05.2018г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни, 
…………………………  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
…………………………………… осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование ……………………………………
ЕИК/БУЛСТАТ : ……………………………………
Седалище и адрес на управление: ……………………………………
Адрес за упражняване на дейността: ……………………………………
Данни за кореспонденция: ……………………………………
E-mail: ……………………………………
Телефон.: ……………………………………

3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни,
име на фирмата/организацията
лично и фамилно име
информация за обратна връзка -  телефон и имейл адрес
адрес – /в случай на доставка на стоки и осъществена сделка между страните/

6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружеството – внос,  продажба, монтаж, след продажбен сервиз и гаранция  на стелажни елементи, както и на всички други продукти и услуги, свързани с оборудване на складово стопанство.
Основанията за осъществяване на тези дейности са
Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на дужеството или чрез собственоръчно подписано съгласие/
Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със
Регистрация за нашия безплатен бюлетин
За информиране на промоции и нови продукти
Предоставяне на оферти
Сключване на договор
Счетоводни цели
Статистически цели
Доставка на продукти и услуги
Гаранционно и извънгаранционно обслужване

И накрая основната цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.

8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние няма  да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.
Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:
Информираност;
Достъп до собствените ви данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява,  че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящият уеб сайт.  “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД

„ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД защитава личните данни на клиентите и партньорите си, като се стреми да поддържа добра политика осигуряваща в максимална степен защитата на личните Ви данни, обработвани при и/или по повод предоставяне на основни и/или допълнителни туристически услуги, както и други услуги, предоставяни на място в семеен хотел „Класик“ град Варна. Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното к съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: http://hotel-classic-varna.com. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите, предоставяни в семеен хотел „Класик“град Варна включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа на нашия уебсайт, включително и чрез социалните мрежи.
1.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни: „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202583404, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Р. България. „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни. По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас на адреса ни на управление:
гр. Варна п.к. 9010 Приморски парк, М-ст „Салтанат“ 2535Б/ Хотел Класик Варна/ или на следните координати за връзка: http://hotel-classic-varna.com и имейл: hotel@hotel-classic-varna.com ;
2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:
2.1 В зависимост от конкретните цели и основания „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
а) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на направени от Вас и потвърдени резервации, като:
- три имена, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт, дата на настаняване и заминаване, деца и възрастта им;
- данни, събирани при плащане, направено към нас – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или чрез Пост-терминал на „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД ;
- данни от профила ви за запитване– потребителско име, имейл адрес ,история на направените резервации и плащанията;
- и други данни, които ни предоставяте във връзка с ползваните вече услуги или за предпочитанията ви.
б) Данни, предоставени от Вас и съхранявани от „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД в процеса на предоставяне на и услугите по настаняване на място в семеен хотел „Класик“, които данни се събират, обработват и съхраняват съгласно действащите нормативни изисквания относно воденето на регистър на настанените туристи от лицата, извършващи хотелиерство, а именно:
- три имена;
- ЕГН /за български граждани/ или ЛНЧ /за чужди граждани с разрешение за пребиваване в БГ/;
- дата на раждане;
- пол;
- гражданство;
- номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава издала националния документ, Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на Регистър за настанените туристи.
в) Други:  Дигитални данни - видеозаписи. Това са данните, събирани, чрез системите за видео-наблюдение, използвани от „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД в обществено-достъпни места в хотел „Класик“ (рецепция, коридор, стълбище, вход, тераса, градина, подземен гараж), с цел наблюдение и контрол.
- Данни във връзка с предявена рекламация по отношение на предоставяна от нас и ползвана от Вас туристическа услуга;
- Информация за вида и съдържанието на резервацията, както и всяка друга информация, свързана с нея, включително електронна поща, писма, искания, молби, жалби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
2.2 Цели и правни основания за обработване на личните данни:
а) Ние обработване и съхраняваме лични данни, които са минимално необходими за предоставяне на туристическа услуга по настаняване , както и всички други услуги, предоставяни на място, за следните цели:
- Идентифициране на клиент при: извършване, изменение и прекратяване на резервация, както и при предоставянето на туристически услуги по настаняване, както и всички други услуги, предоставяни на място в хотел „Класик“. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – на рецепция в хотела чрез предоставяне на документ за самоличност, по телефон, на онлайн платформата ни чрез електронна форма за контакт, по електронна поща и др.;
- Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за услуги в Хотелите ни по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
- Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби. Корекции на дължими суми по вече реализирани резервации при наличие на основание за това; Б) В изпълнение на свои законови задължения от „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
- Предоставяне на информация на Министерство на Туризма в национална система ЕСТИ от 01.10.2019 г./корекция от 20.09.2019 г./, НСИ, Министерство на вътрешните работи, Община Варна, Отдел Миграция към МВР Варна, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни и други във връзка с изпълнение на задълженията ни като хотелиер, произтичащи от действащите нормативни актове в тази област;
- Обработване на данните Ви в издадени на Ваше име фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им;
- Извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни държавни органи;
- Събиране на вземания от клиенти по съдебен ред;
- Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд, с цел защита на законните си интереси;
3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: Във връзка с осъществяване на дейността си и изпълнение на договорните ни ангажименти с нашите клиенти, ние предоставяме данните Ви на следните групи лица „получатели„, а именно:
- на субекта на данните- винаги, когато упражнят това свое право;
- на потребителите/клиентите, за които се отнасят данните;
- на бизнес партньори – за целите на изпълнението на направените от Вас резервации –туристически агенти и представители в България и чужбина, транспортни фирми и авиокомпании, доставчици на съответните основни и допълнителни туристически услуги, и други подизпълнители, с които имаме сключени договори.
- IT компании поддържащи информационни системи, фирмения ни уебсайт, видео-наблюдение, софтуери и платформи за управление на резервациите на нашите клиенти и др.;
- на публични органи (МВР, Община Варна, НАП, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни, съдебни и др. контролни органи);
- Други администратори и обработващи лични данни, на които „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД предоставя личните Ви данни на законно основание и/или на база двустранно подписан договор.
4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни. Сигурност:
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: Личните Ви данни, обработвани с цел предоставяне и изпълнение на туристически услуги по настаняване се съхраняват за срок до 3 (три) години, считано от датата на напускането ви на хотела, както и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните, спазвайки нормативно определените срокове, когато има такива; Личните данни или фирмени данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, се съхраняват поне 5 (пет) години считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок. Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа. Съхраняването на личните данни за по-дълги срокове е възможно за защита на законните интереси на „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД , както и до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на предоставяните туристически услуги в хотел „Класик“, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор – документите се съхраняват до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение. Като Администратор на лични данни „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД полага дължимата грижа и предприема съответните изисквани от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала /обучение, информираност и др./, за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на клиента, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и всякакви други незаконни форми на обработване. Разполага с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на личните данни. „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД отговаря за защитата на личните данни на клиентите/потребителите, станали му известни по повод осъществяване на дейността си и предлаганите туристически услуги, конкретизирани в предмета на Общите условия и на тази Политика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиента сам е направил тази информация достъпна за трети лица.
5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:
- право на достъп до отнасящите се за него данни- клиентът има право по всяко време да поиска от нас потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
- право да коригира и актуализира своите лични данни, когато те са неточни или непълни с оглед целите на обработката им;
- право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), когато данните се обработват незаконосъобразно или с отпаднало основание (изпълнена е първоначалната цел, за която са били събрани и обработвани, изтекъл срок на съхранение (вкл. и давност), оттеглено съгласие за обработване, възразили сте за тяхната обработка, и др.), няма друго основание за обработването им или националното или европейското законодателство изискват това;
- право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;
- право на преносимост на данните- субектът на данните има право да поиска от нас да прехвърлим личните му данни в машинно четим формат на друг изрично посочен от него администратор без възпрепятстване;
- задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработванетоклиентът има право да изиска от нас да уведомим третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД.
- право на уведомяване за нарушение на сигурността на лични данни- в случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на данните да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица. Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако: сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, както и ако сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви и ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
- право на възражение срещу обработването на личните ви данни– по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които се ползват с предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.
- право на защита по съдебен и административен ред– право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни; право на обезщетение за претърпени вреди.
Ред за упражняване на правата: Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез отправяне на заявление във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните. „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД разглежда и се произнася по искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове и във всички случаи до 1 /един/ месец от получаването на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 /два/ месеца, предвид сложността и броя на заявленията. „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на заявлението, като посочва и причините за забавянето. Данни за контролния орган:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /КЗЛД/, гр. София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел.: 02/91-53-518, факс: 02/91-53-525, e-mail: kzld@cpdp.bg; www.cpdp.bg
6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД и какви са последиците от това?
За да изпълним направената от Вас резервация и за да Ви предоставим заявените от Вас услуги по настаняване в хотела ни, ние се нуждаем от определени данни, които са нормативно определени от действащото в Република България законодателство. Не предоставянето на посочените в т.2.1. лични данни препятства възможността „ХОТ БЕЛ-БГ” ЕООД да приеме резервацията Ви и съответно да ви предостави заявените услуги на място в хотела ни.
7. Политиката ни за използване на бисквитки: Нашите клиенти следва да бъдат информирани, че информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични такива по смисъла на регламента.
8. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ „ХОТ БЕЛ-БГ“ ЕООД има право, когато обстоятелствата налагат това, едностранно да актуализира, изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще. Всяко допълване или промяна на тази Политика ще бъде публикуванa в уебсайта на Хот Бел-БГ ЕООД и/или ще се предоставя при поискване на клиента.
Тази политика последно е актуализирана на 20.09.2019 г.